بنیاد ایران‌شناسی

شعبه بوشهر

سید حبیب الله فیروزآبادی

گروه علوم انسانی

رشته فلسفه

سایر موارد:

منابع:

1 - حاجينژاد، غلامرضا، تحليلي بر زندگي رئيس علي دلواري، بوشهر، نشر شروه، چاپ اول، 1371.

2 - ركنزاده آدميت، محمدحسين، دليران تنگستان، تهران، اقبال، چاپ نهم، 1370.

3 - مجموعه مقالات كنگره رئيس علي دلواري (2ج)، بوشهر، جلد اول 1373, جلد دوم 1377.

4 - ياحسيني، سيد قاسم، بوشهر 2 قرن مقاومت عليه استعمار ـكنگره بزرگداشت سرداران و 2000 شهيد استان بوشهر و انتشارات دريانورد ـ 1383.

5 - ياحسيني، سيد قاسم، رئيس علي دلواري، نشر شيرازه، تهران، 1376.

کلیه حقوق برای وب سایت بنیاد ایران شناسی محفوظ است. ©١٣٩5

نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، شهرک والفجر

طراحی و اجرا: اداره رایانه و فناوری اطلاعات